Sản phẩm/giải pháp

Email Newsletter

Lợi ích dịch vụ

Các lợi ích khi triển khai Email Newsletter!

Đối với Công ty Thương mại

Khi triển khai Email Newsletter, quý khách có thể dễ dàng xây dựng và phát triển được một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng đang thật sự quan tâm đến sản phẩm của quý khách. Từ đó tạo ra một tài nguyên rất lớn cho bộ phận kinh doanh của Công ty. Cụ thể hơn, quý khách có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ sau đây một cách dễ dàng và nhanh chóng:

 • Phát hành thông tin về sản phẩm đến danh sách khách hàng tiềm năng theo định kỳ hoặc từng sự kiện.
 • Phát hành thông báo, bảng giá, bảng kê đến danh sách khách hàng được chỉ định sẳn.
 • Phát động chương trình khuyến mãi.
 • Thực hiện thăm dò, lấy ý kiến khách hàng, ...
 • Thông kê phản hồi của khách hàng, Cập nhật thông tin khách hàng vào danh sách.
 • ... và hơn thế nữa!

Đối với Công ty Cung cấp dịch vụ

Khi triển khai Email Newsletter, quý khách có thể dễ dàng xây dựng và phát triển được một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng đang thật sự quan tâm đến sản phẩm của quý khách. Từ đó tạo ra một tài nguyên rất lớn cho bộ phận kinh doanh của Công ty. Cụ thể hơn, quý khách có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ sau đây một cách dễ dàng và nhanh chóng:

 • Phát hành thông tin về sản phẩm đến danh sách khách hàng tiềm năng theo định kỳ hoặc từng sự kiện.
 • Phát hành thông báo, bảng giá, bảng kê đến danh sách khách hàng được chỉ định sẳn.
 • Phát động chương trình khuyến mãi.
 • Thực hiện thăm dò, lấy ý kiến khách hàng, ...
 • Thông kê phản hồi của khách hàng, Cập nhật thông tin khách hàng vào danh sách.
 • ... và hơn thế nữa!

Đối với Trường học, Cơ sở đào tạo

Khi triển khai Email Newsletter, quý khách có thể dễ dàng xây dựng và phát triển được một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng đang thật sự quan tâm đến sản phẩm của quý khách. Từ đó tạo ra một tài nguyên rất lớn cho bộ phận kinh doanh của Công ty. Cụ thể hơn, quý khách có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ sau đây một cách dễ dàng và nhanh chóng:

 • Phát hành thông tin về sản phẩm đến danh sách khách hàng tiềm năng theo định kỳ hoặc từng sự kiện.
 • Phát hành thông báo, bảng giá, bảng kê đến danh sách khách hàng được chỉ định sẳn.
 • Phát động chương trình khuyến mãi.
 • Thực hiện thăm dò, lấy ý kiến khách hàng, ...
 • Thông kê phản hồi của khách hàng, Cập nhật thông tin khách hàng vào danh sách.
 • ... và hơn thế nữa!

Đối với Cơ quan Báo, Đài, Tạp chí

Khi triển khai Email Newsletter, quý khách có thể dễ dàng xây dựng và phát triển được một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng đang thật sự quan tâm đến sản phẩm của quý khách. Từ đó tạo ra một tài nguyên rất lớn cho bộ phận kinh doanh của Công ty. Cụ thể hơn, quý khách có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ sau đây một cách dễ dàng và nhanh chóng:

 • Phát hành thông tin về sản phẩm đến danh sách khách hàng tiềm năng theo định kỳ hoặc từng sự kiện.
 • Phát hành thông báo, bảng giá, bảng kê đến danh sách khách hàng được chỉ định sẳn.
 • Phát động chương trình khuyến mãi.
 • Thực hiện thăm dò, lấy ý kiến khách hàng, ...
 • Thông kê phản hồi của khách hàng, Cập nhật thông tin khách hàng vào danh sách.
 • ... và hơn thế nữa!

Đối với Hiệp hội, Câu lạc bộ

Khi triển khai Email Newsletter, quý khách có thể dễ dàng xây dựng và phát triển được một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng đang thật sự quan tâm đến sản phẩm của quý khách. Từ đó tạo ra một tài nguyên rất lớn cho bộ phận kinh doanh của Công ty. Cụ thể hơn, quý khách có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ sau đây một cách dễ dàng và nhanh chóng:

 • Phát hành thông tin về sản phẩm đến danh sách khách hàng tiềm năng theo định kỳ hoặc từng sự kiện.
 • Phát hành thông báo, bảng giá, bảng kê đến danh sách khách hàng được chỉ định sẳn.
 • Phát động chương trình khuyến mãi.
 • Thực hiện thăm dò, lấy ý kiến khách hàng, ...
 • Thông kê phản hồi của khách hàng, Cập nhật thông tin khách hàng vào danh sách.
 • ... và hơn thế nữa!

Đối với Trang tin điện tử, Cổng thông tin

Khi triển khai Email Newsletter, quý khách có thể dễ dàng xây dựng và phát triển được một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng đang thật sự quan tâm đến sản phẩm của quý khách. Từ đó tạo ra một tài nguyên rất lớn cho bộ phận kinh doanh của Công ty. Cụ thể hơn, quý khách có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ sau đây một cách dễ dàng và nhanh chóng:

 • Phát hành thông tin về sản phẩm đến danh sách khách hàng tiềm năng theo định kỳ hoặc từng sự kiện.
 • Phát hành thông báo, bảng giá, bảng kê đến danh sách khách hàng được chỉ định sẳn.
 • Phát động chương trình khuyến mãi.
 • Thực hiện thăm dò, lấy ý kiến khách hàng, ...
 • Thông kê phản hồi của khách hàng, Cập nhật thông tin khách hàng vào danh sách.
 • ... và hơn thế nữa!

Đối với Website Thương mại điện tử

Khi triển khai Email Newsletter, quý khách có thể dễ dàng xây dựng và phát triển được một cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng đang thật sự quan tâm đến sản phẩm của quý khách. Từ đó tạo ra một tài nguyên rất lớn cho bộ phận kinh doanh của Công ty. Cụ thể hơn, quý khách có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ sau đây một cách dễ dàng và nhanh chóng:

 • Phát hành thông tin về sản phẩm đến danh sách khách hàng tiềm năng theo định kỳ hoặc từng sự kiện.
 • Phát hành thông báo, bảng giá, bảng kê đến danh sách khách hàng được chỉ định sẳn.
 • Phát động chương trình khuyến mãi.
 • Thực hiện thăm dò, lấy ý kiến khách hàng, ...
 • Thông kê phản hồi của khách hàng, Cập nhật thông tin khách hàng vào danh sách.
 • ... và hơn thế nữa!